Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

15.5.13

Hungarian CWP, New name of the Hungarian CWP


To the Communist and Workers’ Parties of the world
Comrades,
The Hungarian Communist Workers’ Party has held its 25th Extraordinary Congress 11 May 2013 in Budapest.
We have changed the name of the party. Our party will be called in the future Hungarian Workers Party.
The change of the name of the party does mean any political or ideological change. We want to continue our fight against capitalism openly, rather than be forced into illegality. That’s why the congress has modified the party's name in order to register as the Hungarian Workers Party.
Although our name will change, our principles will not. We remain a Marxist-Leninist, Communist Party fighting against capitalism.
Comrades,
We have been forced to have this congress because the Hungarian government launched a new and very serious attack on the party. On November 19 last year, the parliament in Budapest adopted a new statute banning the public use of names connected with the "authoritarian regimes of the 20th century." (See the attachment)
The law came into force on January 1 this year. According to the Hungarian Constitution and current government policy, "authoritarian regimes" mean the fascist dictatorship headed by Ferenc Szalasi, which existed from October 1944 until April 1945, and all the governments of socialist construction between 1948 and 1990. Not, you'll note, the Miklos Horthy dictatorship of 1919 to 1944.
Accordingly, no political party, company, organ of the mass media, street, square or public place can include the "name of persons who played a leading role in founding, developing or maintaining the authoritarian political regimes of the 20th century, or words and expressions or names of organisations which can be directly related to the authoritarian political regimes of the 20th century."
This means that 43 Lenin streets, 36 Karl Marx streets and six Red Star streets have been renamed. So, too, will 44 Liberation streets - named originally to celebrate the liberation of Hungary from Hitlerite fascism - and the 53 Endre Sagvari streets named in honour of Hungary's most famous anti-fascist martyr, killed in 1944 by the fascist police. His name shall not be spoken.  All the People's Army, People's Front and People's Republic streets have to go. Budapest's well-known Moscow Square has recently been renamed.
In effect, the public use of such words and categories as "communist," "socialist," "liberation" and many others have been made illegal.
Why do the pro-capitalist forces attack our party? It is because Hungary is in crisis. Almost 500,000 people are officially registered as unemployed - just over 11 per cent of the workforce.  About the same number of young people are working in other EU countries, notably Britain, Austria and Germany, because they could not find a job at home.  Even so, the rate of youth unemployment (under the age of 25) in Hungary stands at more than 28 per cent.
The Fidesz (Civic Union) government led by Prime Minister Viktor Orban is well aware of these facts, while proclaiming the "Hungarian miracle." The reality is that many ordinary people are worse off than they have ever been.
The pro-capitalist forces in Hungary know very well that only our party proposes a real alternative to mass unemployment, poverty and the colonial occupation of Hungary by multinational companies.
More and more people are waking up and realising that it is not only capitalist governments, which are to blame for their plight. It's the capitalist system in general that isn't working - at least for them.  They also appreciate that Hungary's communists are on the side of the workers. Our party has accumulated considerable moral capital in our society.
Dear Comrades,
Thank you for your solidarity in our fight. Please inform your members about the Hungarian situation and tell them that you can rely upon the Hungarian communists in the future, too.
Comradely yours
Gyula Thürmer
President
Hungarian Communist Workers Party
================================
Коммунистическим и Рабочим партиям мира
Товарищи!
11 мая 2013 года в Будапеште состоялся 25-й Чрезвычайный съезд Венгерской Коммунистической Рабочей партии.
Мы изменили название партии. Наша партия будет теперь называться Венгерская Рабочая партия.
Изменение названия партии не означает каких-либо изменений в политике и иделогии партии. Но нашу борьбу против капитализма мы хотим продолжать вести открыто, а не быть вынужденными переходить на нелегальное положение. Вот почему съезд принял решение модифицировать название партии, чтобы она могла быть зарегистрирована как Венгерская Рабочая партия.
И хотя наше название изменится, наши принципы останутся прежними. Мы остаемся марксистско-ленинской коммунистической партией, борющейся против капитализма.
Товарищи!
Мы были вынуждены созвать этот съезд, так как венгерское правительство начало новую и очень серьезную атаку на нашу партию. 19 ноября прошлого года парламент в Будапеште принял новый закон, запрещающий публичное использование имен и названий, связанных с «авторитарными режимами ХХ века» (см. приложение).
Этот закон вступил в силу 1 января этого года. Согласно Конституции Венгрии и политике, проводимой нынешним правительством, «авторитарные режимы» означают фашистскую диктатуру во главе с Ференцом Салаши, существовавшую с октября 1944 года по апрель 1945 года, и все правительства периода строительства социализма с 1948 года по 1990 год. И, заметьте, не означают диктатуру Миклоша Хорти, длившуюся с 1919 года по 1944 год.
Согласно этому закону никакие политические партии, компании, органы массовой информации, улицы, площади или публичные места не могут иметь названия, включающие «имена лиц, игравших ведущую роль в основании, развитии и поддержании авторитарных политических режимов ХХ века, или слова и выражения или названия организаций, которые могут быть непосредственно отнесены к авторитарным политическим режимам ХХ века».
Это значит, что должны быть переименованы 43 улицы Ленина, 36 улиц Карла Маркса, 6 улиц Красной Звезды. Новое название должны получить 44 улицы Освобождения, названные в свое время в память освобождения Венгрии от гитлеровского фашизма. Сюда же относятся 53 улицы Эндре Шагвари, названные в честь одного из самых известных венгерских борцов-антифашистов, убитого в 1944 году хортистской полицией. Его имя запрещено. Не должно больше быть проспектов и улиц  Народной Армии, Народного фронта и Народной республики. Недавно была переименована и одна из главных площадей Будапешта – площадь Москвы
Практически закон запретил публичное использование  таких слов и категорий как «коммунизм», «социализм», «освобождение» и многих других.
Почему прокапиталистические силы нападают на нашу партию? Потому что Венгрия находится в кризисе. Число официально зарегистрированных безработных достигает 500 тысяч – больше 11 процентов работоспособного населения. Почти столько же молодых людей вынуждено искать работу в других странах ЕС, прежде всего в Британии, Австрии и Германии, так как они не могут найти работу дома. И даже при этом уровень безработицы среди молодежи ( в возрасте до 25 лет) в Венгрии превышает 28 процентов.
Возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном правительство партии Фидес (Гражданский Союз), провозгласившее «Венгерское чудо», прекрасно сознает эти факты. Реальность состоит в том, что многие простые люди живут гораздо хуже, чем когда-либо раньше.
Прокапиталистические силы в Венгрии прекрасно понимают, что только наша партия предлагает реальную альтернативу массовой безработице, бедности и колониальной оккупации Венгрии мультинациональными компаниями.
Все больше и больше людей просыпаются и начинают понимать, что в их бедах виноваты не только отдельные капиталистические правительства. Не срабатывает сама капиталистическая система в целом – по крайне мере в их случае. И также люди ценят, что венгерские коммунисты всегда были на стороне трудящихся. Наша партия накопила значительный моральный капитал в венгерском обществе.
Дорогие товарищи!
Спасибо за вашу солидарность с нашей борьбой. Мы просим вас информировать членов ваших партий о ситуации в Венгрии и сообщить им, что они могут расчитывать на поддержку венгерских коммунистов и в будущем.
С товарищеским приветом
Дюла Тюрмер
председатель
Венгерской Коммунистической Рабочей партии

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου