Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

3.11.11

Ίδρυση Κυπριακού Ινστιτούτου Κριτικής Κοινωνικής Έρευνας Και Διαλόγου

You are cordially invited to the
Inaugural Meeting Of the Cyprus Institute
of Critical Social Research and Dialogue 
on 
Saturday, November 5th
2011 at the
Home for Cooperation
9.00 am – 1.00 pm
The Steering Committee


Inaugural Meeting Program

9:00 – 9:30 Registration and Coffee
9:30 – 9:45  Presentation of the inaugural Declaration proposal
9:45 – 10:30 Discussion on the proposed Declaration
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 11:00  Presentation of the organisational structure proposal
11:00 – 11:15  Discussion on the organisational structure
11:15 – 11:30  Presentation of the finances proposal
11:30- 11:45  Discussion on the finances proposal
11:45 – 12:00  Presentation of the action plan proposal
12:00 – 12:15 Discussion on the proposed action plan
12:15 – 12:30  Election of the Board
12:45 –13:00 Announcement of the Board and closing remarks

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Ίδρυση
1.       Με την σημερινή ιδρυτική συνέλευση εγκαθιδρύουμε ινστιτούτο με την ονομασία «Κυπριακό Ινστιτούτο Κριτικής Κοινωνικής Έρευνας και Διαλόγου», του οποίου η βραχέα ονομασία θα είναι «Ινστιτούτο Κριτικής Κοινωνικής Έρευνας», και θα αναφέρεται ως «Ινστιτούτο» ή «ΙΚΚΕ». Το Ινστιτούτο θα αποτελεί εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα ενασχολείται με την έρευνα και τον διάλογο σχετικά με κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που επηρεάζουν την τοπική κοινωνία, την ευρύτερη περιοχή και γενικότερα το παγκόσμιο.

2.       Μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ινστιτούτο θα το διαχειρίζεται η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα προτείνει τις αρχικές ομάδες εργασίας που θα συσταθούν στην ιδρυτική συνέλευση. Ένα ή περισσότερα μέλη της οργανωτικής επιτροπής θα είναι υπεύθυνος/-η για τα διοικητικά/ οργανωτικά και οικονομικά καθήκοντα που είναι αναγκαία για την σύσταση του Ινστιτούτου, π.χ. νομικά ζητήματα, χρηματοδότηση κλπ.  Έτερο μέλος  θα είναι υπεύθυνος/-η για την επικοινωνία και το διαδίκτυο. Τα καθήκοντα της οργανωτικής επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
                                 i.            Εγγραφή μελών του Ινστιτούτου που θα συμμετέχουν στην ιδρυτική συνέλευση. Το δικαίωμα εγγραφής έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ.
                               ii.            Οργάνωση της ιδρυτικής συνέλευσης που θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2011 στο Σπίτι της Συνεργασίας από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ.
                              iii.            Εξουσιοδότηση για  την ετοιμασία του Καταστατικού και εγγραφή του ινστιτούτου, του σχεδίου δράσης, του οργανογράμματος και πρότασης σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα, προς έγκριση από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες στην εναρκτήρια γενική συνάντηση.
                             iv.            Ενασχόληση με τις γενικές υποθέσεις του Ινστιτούτου μέχρι την ιδρυτική συνέλευση.

3.       Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμασία του καταστατικού του Ινστιτούτου θα συμφωνηθούν και θα εγκριθούν από  την ιδρυτική συνέλευση. Στην ιδρυτική συνέλευση τα μέλη θα αποφασίσουν για το ετήσιο σχέδιο δράσης  και το οικονομικό πλάνο, θα εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις σε ζητήματα λειτουργίας του Ινστιτούτου, όπως ζητήματα οικονομικά και χρηματοδότησης. Οι ομάδες εργασίας δύναται να οριστούν. Επιπλέον, θα αποφασιστεί ο τόπος και τρόπος επίσημης έναρξης του Ινστιτούτου.

Φιλοσοφία και Κατεύθυνση του Ινστιτούτου
4.       Ο φιλοσοφικός προσανατολισμός  του Ινστιτούτου πρέπει να αντανακλάται στην ερευνητική ατζέντα όπως επίσης και στον δημόσιο διάλογο, ο οποίος θα βασίζεται στις αρχές της προώθησης και στήριξης της υπόθεσης των κατωτέρων τάξεων και κοινωνικών ομάδων που καταπιέζονται και που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε αντίθεση με διακηρύξεις για δήθεν  εμβάθυνση της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της προόδου σε «ένα όλο και περισσότερο ενωμένο κόσμο της παγκοσμιοποίησης», η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη λογική της κυριαρχίας, του κατακερματισμού, των νέων και παλαιών πολώσεων, των αμφισβητήσεων και των αντιφάσεων. Συνεπώς, η παρέμβαση του Ινστιτούτου στην χάραξη πολιτικής στη δημόσια σφαίρα και στους κοινωνικούς αγώνες, θα πρέπει να ενημερώνεται από την κριτική κοινωνική έρευνα στην χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο. Η έρευνα και ο διάλογος που θα προωθήσει το Ινστιτούτο στοχεύει στην παροχή μιας καλύτερης κατανόησης και ευελπιστούμε να συνεισφέρει στην υπέρβαση των πιο πάνω αρνητικών λογικών, οι οποίες ενδυναμώνουν και διαιωνίζουν τέτοιες διαιρέσεις, πολώσεις, και καταπιεστικών και εκμεταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων. Για αυτό τον λόγο, ο όρος «κριτικό» έχει μείζονα ρόλο σε κάθε δράση που θα αναλαμβάνεται.

Στόχοι – Δραστηριότητες - Δομή
1.       Ο πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να ενώσει άτομα που ασχολούνται με την κριτική έρευνα και είναι αφοσιωμένα στην ανάπτυξη μιας αξιόπιστης εναλλακτικής σκέψης και διαλόγου σχετικά με τα τρέχοντα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα στην Κύπρο  νοτίως και βορείως του διχοτομικού συρματοπλέγματος, στην περιφέρεια μας και στον κόσμο.
2.       Αυτό θα βασίζεται σε μια στερεή και έγκυρη έρευνα και θεώρηση η οποία να διευκολύνει την παρέμβαση και το δημόσιο διάλογο.

3.       Οι ερευνητές και οι ενεργοί πολίτες, μέλη του Ινστιτούτου, θα συμμετέχουν σε δύο διακριτές λειτουργίες, ως ακολούθως:
                     i.            Η ερευνητική λειτουργία που θα αναλάβουν κοινωνικά προσανατολισμένοι ακαδημαϊκοί με άρτιο ερευνητικό επίπεδο  στους διάφορους επιστημονικούς  κλάδους, ούτως ώστε η έρευνα να είναι αξιόπιστη και έγκυρη.
                   ii.            Η διαρκής κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική παρέμβαση στην δημόσια σφαίρα της κοινωνίας, π.χ. στους δημόσιους διαλόγους, συζητήσεις και κοινωνικούς αγώνες.

4.       Το Ινστιτούτο θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θα συμμετέχει και γενικά θα ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες, όπως επίσης με δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, διάλογο και άλλες εκδηλώσεις που θα προωθούν τους στόχους που υποστηρίζει. Επιπρόσθετα θα εγκαθιδρύσει και θα διατηρεί μια ηλεκτρονική ενημερωτική πλατφόρμα και θα ενημερώνει όλους/-ες όσους/-ες συμμετέχουν για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και για όποια άλλη σχετική πληροφορία.

5.       Το Ινστιτούτο θα αναπτύξει δεσμούς, σχέσεις και δικτύωση τόσο με περιφερειακές όσο και με διεθνείς οργανώσεις με κοινή φιλοσοφία και με πρόσωπα, που στοχεύουν στην προώθηση περαιτέρω σχέσεων ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όλους τους εταίρους στις ερευνητικές δραστηριότητες.

6.       Το Ινστιτούτο θα εγκαθιδρύσει ένα διεθνές συμβουλευτικό σώμα αποτελούμενο από αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς που θα υποστηρίζουν το Ινστιτούτο και θα συνδέονται με τις περιφερειακές και διεθνείς πτυχές της έρευνας, της συζήτησης και του διαλόγου και την συνεισφορά τους στην κοινωνία. 

6 σχόλια:

 1. Γεια σου Dis,

  η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε εξειδικευμένα στο αντικείμενο άτομα, η και στο ευρύ κοινό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους.

  Όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο σας!!Φαίνεται πολύ σοβαρό εγχείρημα. Φαντάζομαι θα υπάρξει και κάποιος ιστότοπος όπου θα δημοσιεύονται αποτελέσματα των ερευνών. Αναμένεται...

  ...Γιατί τα ερωτήματα της θεωρίας δεν είναι αντιπαραθετικά με τη συγκυρία. Μπορεί ο νους να στρέφεται στην αμεσότητα και τις προσεχείς πρακτικές, αλλά μέχρι τον ορίζοντα του χειραφετητικού αγώνα μεσολαβεί μια τεράστια και αχανής έκταση που πρέπει να συλληφθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Nασαι καλά! Υπάρχει μια σοβαρή προδιάθεση όντως, ελπίζω πως σιγά σιγά θα γίνουν κάποια χρήσιμα πράγματα για όλους μας, γιατί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό "φλεγόμαστε".

  Είναι μια μακροχρονη διαδικασία βέβαια, όταν εμπλέκονται ζητήματα θεωρίας και πολιτικής παρέμβασης/πράξης μέσα σε τοσο αντιφατικές συνθήκες και αναγνωρίζω πως η σύλληψη αυτή δεν θα είναι προφανώς στρωμένη με ροδοπέταλα.

  αλλά κάθε αγώνας είναι δυσκολος και τον περνάμε μαθαίνοντας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κρατώ το καλή τύχη!Προκειται περί καταδύσεως με καλή εξάρτηση αλλά σε φουρτουνιασμένα νερά! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή