Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

14.3.12

Η νέα συνθήκη της Ε.Ε (μέρος 4ο)


ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 9 

Με βάση τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να εργαστούν από 
κοινού για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής που να ευνοεί την καλή λειτουργία της οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης και την οικονομική ανάπτυξη μέσω ενισχυμένης σύγκλισης και 
ανταγωνιστικότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στις αναγκαίες 
ενέργειες και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε όλους του τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για 
την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την 
προώθηση της απασχόλησης, την περαιτέρω συμβολή στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 
ΑΡΘΡΟ 10 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
συμβαλλόμενα μέρη είναι έτοιμα να κάνουν ενεργή χρήση, οσάκις κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, 
μέτρων ειδικών για εκείνα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 136 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της ενισχυμένης συνεργασίας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα άρθρα 326 έως 334 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας 
για την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά.  


ΑΡΘΡΟ 11 

Με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών και την πορεία προς ένα στενότερο 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις των οικονομικών πολιτικών τις οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν θα 
συζητούνται εκ των προτέρων και, κατά περίπτωση, θα συντονίζονται μεταξύ τους. Στον 
συντονισμό αυτό συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτεί το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

ΑΡΘΡΟ 12 

1. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ 
συνέρχονται άτυπα σε συνόδους κορυφής για το ευρώ, μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσκαλείται να συμμετέχει στις 
συνόδους αυτές. 

Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ διορίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ με απλή πλειοψηφία ταυτόχρονα με 
την εκλογή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Προέδρου του και για θητεία ίσης διάρκειας.  

2. Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ διεξάγονται όταν απαιτείται, και τουλάχιστον δύο φορές 
τον χρόνο, με στόχο να συζητούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ θέματα που 
αφορούν τις από κοινού ιδιαίτερες ευθύνες τους όσον αφορά το ενιαίο νόμισμα, άλλα θέματα τα 
οποία αφορούν τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και τους σχετικούς κανόνες και στρατηγικοί 
προσανατολισμοί για την άσκηση των οικονομικών πολιτικών για την αύξηση της σύγκλισης στη 
ζώνη του ευρώ. 

3. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών εκτός εκείνων με νόμισμα 
το ευρώ, που έχουν κυρώσει την παρούσα συνθήκη, συμμετέχουν στις συζητήσεις των συνόδων 
κορυφής για το ευρώ που αφορούν την ανταγωνιστικότητα για τα συμβαλλόμενα μέρη, την 
τροποποίηση της συνολικής αρχιτεκτονικής της ζώνης του ευρώ και τους θεμελιώδεις κανόνες που 
θα εφαρμόζονται σε αυτήν στο μέλλον, καθώς και, κατά περίπτωση και τουλάχιστον μια φορά κάθε 
έτος, στις συζητήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

4. Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ μεριμνά για την προετοιμασία και τη 
συνέχεια των συνόδων κορυφής για το ευρώ, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως όργανο επιφορτισμένο με την προετοιμασία και την παρακολούθηση 
των συνόδων κορυφής για το ευρώ ορίζεται η Ευρωομάδα, ο δε Πρόεδρός της ενδέχεται να 
προσκαλείται να παρακολουθεί επί τούτου αυτές τις συνόδους. 

5. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να κληθεί προς ακρόαση. Ο Πρόεδρος 
της συνόδου κορυφής για το ευρώ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από κάθε 
σύνοδο κορυφής για το ευρώ. 

6. Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ ενημερώνει τακτικά και διεξοδικά τα 
συμβαλλόμενα μέρη εκτός εκείνων με νόμισμα το ευρώ και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την προετοιμασία και τα αποτελέσματα των συνόδων κορυφής για το ευρώ.  

ΑΡΘΡΟ 13 

Όπως προβλέπεται στον τίτλο II του πρωτοκόλλου (αριθ. 1) σχετικά με το ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των συμβαλλόμενων μερών 
καθορίζουν από κοινού την οργάνωση και την προώθηση διάσκεψης των εκπροσώπων των 
συναφών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων των συναφών επιτροπών 
των εθνικών κοινοβουλίων, με σκοπό τη συζήτηση των δημοσιονομικών πολιτικών και άλλων 
ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συνθήκης. 


ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


ΑΡΘΡΟ 14 

1. Η παρούσα συνθήκη επικυρώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στη Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («θεματοφύλακας»). 

2. Η παρούσα συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, υπό τον όρο ότι δώδεκα 
συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ έχουν καταθέσει το έγγραφό τους επικύρωσης, ή την 
πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κατάθεσης του δωδέκατου εγγράφου επικύρωσης από 
συμβαλλόμενο μέρος με νόμισμα το ευρώ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται. 
3. Η παρούσα συνθήκη εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ που την έχουν επικυρώσει. Εφαρμόζεται στα λοιπά 
συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κατάθεσης 
του αντίστοιχου εγγράφου επικύρωσής τους. 

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 5, ο τίτλος V εφαρμόζεται σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης. 

5. Η παρούσα συνθήκη εφαρμόζεται στα συμβαλλόμενα μέρη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή με εξαίρεση, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο (αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες 
διατάξεις που αφορούν τη Δανία το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία έχουν επικυρώσει την παρούσα συνθήκη, από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει 
αποτελέσματα η απόφαση κατάργησης της εν λόγω παρέκκλισης ή εξαίρεσης, εκτός εάν το 
ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος δηλώσει ότι προτίθεται να δεσμευθεί ενωρίτερα από όλες ή 
ορισμένες εκ των διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ και IV της παρούσας συνθήκης. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των συμβαλλόμενων μερών, μπορούν να 
προσχωρήσουν στην παρούσα συνθήκη. Η προσχώρηση παράγει έννομα αποτελέσματα από τη 
στιγμή της κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στον θεματοφύλακα, ο οποίος ενημερώνει 
σχετικά τα άλλα συμβαλλόμενα μέλη. Μετά την επικύρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη, το 
κείμενο της παρούσας συνθήκης στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους που προσχωρεί η 
οποία αποτελεί επίσης επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 
κατατίθεται στα αρχεία του θεματοφύλακα ως αυθεντικό κείμενο της παρούσας συνθήκης. 

 ΑΡΘΡΟ 16 

Εντός πέντε ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
συνθήκης, βάσει εκτίμησης της κτηθείσας κατά την εφαρμογή της εμπειρίας, λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενσωμάτωση των ουσιαστικών διατάξεων της 
παρούσας συνθήκης στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Έγινε στις Βρυξέλλες, τη δεύτερη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα. 

Η παρούσα συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, 
γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, 
μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, 
σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται στα 
αρχεία του θεματοφύλακα, ο οποίος διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

                     ______________ via Granma

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου