Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα την μάνα που σας γέννησε.

Ζοζέ Σαραμάγκου

14.3.12

Η νέα συνθήκη της Ε.Ε (μέρος 1ο), 2 Μαρτίου 2012


ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 
 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 
 ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 
 ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η 
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, 

που αποκαλούνται εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη», 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της υποχρέωσής τους, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος,  

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προαγάγουν τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και, προς τον σκοπό αυτό, να αναπτύξουν ακόμα στενότερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ, 

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ότι η ανάγκη των κυβερνήσεων να διατηρούν υγιή και βιώσιμα δημόσια 
οικονομικά και να προλαμβάνουν την υπερβολική αύξηση του ελλείμματος της γενικής 
κυβέρνησης είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ 
στο σύνολό της και, συνεπώς, απαιτεί την καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού» και ενός αυτόματου 
μηχανισμού για τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων,  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι το έλλειμμά τους της γενικής 
κυβέρνησης δεν υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους σε τιμές αγοράς και 
ότι το χρέος τους της γενικής κυβέρνησης δεν υπερβαίνει ή ακολουθεί επαρκώς πτωτική πορεία 
προς το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους σε τιμές αγοράς,  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν 
την υποχρέωση να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την 
πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της οικονομικής ένωσης, ιδίως την πρακτική 
της συσσώρευσης χρέους εκτός των λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης, 

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ζώνης του 
ευρώ συμφώνησαν στις 9 Δεκεμβρίου 2011 σε μια ενισχυμένη αρχιτεκτονική για την οικονομική 
και νομισματική ένωση, που θα οικοδομεί επί των συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει την υλοποίηση μέτρων που λαμβάνονται βάσει των 
άρθρων 121, 126 και 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ότι ο στόχος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της 
ζώνης του ευρώ και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενσωμάτωση των 
διατάξεων της παρούσας συνθήκης όσο το δυνατόν συντομότερα στις συνθήκες που αποτελούν το 
θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ τις νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο των συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις 23 Νοεμβρίου 2011, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των 
κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, και σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης 
του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών, και ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρόθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις για τη ζώνη του ευρώ 
σχετικά, ιδιαίτερα, με την εκ των προτέρων υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα σχέδια έκδοσης 
χρεογράφων, τα προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης που περιγράφουν λεπτομερώς τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τα κράτη μέλη που υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, καθώς και τον συντονισμό των σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της οικονομικής 
πολιτικής των κρατών μελών,  

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την προθυμία τους να υποστηρίξουν προτάσεις που θα υποβληθούν ενδεχομένως 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, με τη θέσπιση, για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, ενός νέου φάσματος 
μεσοπρόθεσμων στόχων που συνάδει με τους περιορισμούς που προβλέπονται από την παρούσα 
συνθήκη, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, κατά την επανεξέταση και την παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα συνθήκη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα δρα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές προβλέπονται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα άρθρα 121, 126 και 136, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ιδίως ότι, όσον αφορά την εφαρμογή του «κανόνα ισοσκέλισης του 
προϋπολογισμού» που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας συνθήκης, η εν λόγω 
παρακολούθηση θα διεξάγεται με τον καθορισμό, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ειδικών ανά χώρα 
μεσοπρόθεσμων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων σύγκλισης, κατά περίπτωση, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά βάσει 
κοινά συμφωνημένης μεθόδου, οι κύριες παράμετροι της οποίας πρέπει επίσης να ενημερώνονται 
τακτικά, αντικατοπτρίζοντας δεόντως τους κινδύνους άμεσων και έμμεσων υποχρεώσεων για τα 
δημόσια οικονομικά, όπως έχουν ενσωματωθεί στους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η επαρκής πρόοδος προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους θα πρέπει να 
αξιολογείται βάσει συνολικής αξιολόγησης με σημείο αναφοράς το διαρθρωτικό ισοζύγιο, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης δαπανών χωρίς να υπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας 
στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της 
εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011 («αναθεωρημένο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης»), 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι ο διορθωτικός μηχανισμός τον οποίον καλούνται να θεσπίσουν τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αποσκοπεί στη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τον 
μεσοπρόθεσμο στόχο ή την πορεία προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του σωρευτικού 
αντικτύπου τους για τη δυναμική του δημόσιου χρέους, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συμμόρφωση με την υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών για τη 
μεταφορά του «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού» στα εθνικά νομικά συστήματά τους, 
μέσω δεσμευτικών, μόνιμων και, κατά προτίμηση, συνταγματικών διατάξεων, θα πρέπει να 
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προβλέπει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επιβάλει την καταβολή κατ’ 
αποκοπή ποσού ή χρηματικής ποινής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει 
παραλείψει να συμμορφωθεί με συγκεκριμένη απόφασή του και ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατ’ αποκοπή ποσού ή της 
χρηματικής ποινής που είναι καταβλητέα στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να διευκολυνθεί η θέσπιση μέτρων, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υπερβολικά ελλείμματα, όσον αφορά τα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ των οποίων ο προβλεπόμενος ή υφιστάμενος λόγος του ελλείμματος της 
γενικής κυβέρνησης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει το 3%, ενισχύοντας 
παράλληλα σε σημαντικό βαθμό τον στόχο της εν λόγω διαδικασίας, που συνίσταται στο να 
ενθαρρυνθεί και, εν ανάγκη, να υποχρεωθεί ένα κράτος μέλος να μειώσει το ενδεχομένως 
διαπιστωθέν έλλειμμα,  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την υποχρέωση τα συμβαλλόμενα μέρη των οποίων το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης υπερβαίνει το 60% της τιμής αναφοράς να το μειώνουν, ως κριτήριο αξιολόγησης, 
κατά ένα εικοστό ετησίως κατά μέσο όρο, 

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ την ανάγκη να γίνει σεβαστός, κατά την εφαρμογή της παρούσας συνθήκης, 
ο ιδιαίτερος ρόλος των κοινωνικών εταίρων, όπως αναγνωρίζεται από τους νόμους ή τα εθνικά 
συστήματα καθενός εκ των συμβαλλόμενων μερών,  

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως διάταξη 
που μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους οικονομικής πολιτικής υπό τους οποίους 
χορηγήθηκε χρηματοοικονομική ενίσχυση σε συμβαλλόμενο μέρος σε πρόγραμμα σταθεροποίησης 
στο οποίο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης επιβάλλει 
στα συμβαλλόμενα μέρη να εργαστούν από κοινού προς μια οικονομική πολιτική στο πλαίσιο της 
οποίας, βασιζόμενα στους μηχανισμούς συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, όπως καθορίζεται 
στις συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουν τις αναγκαίες 
δράσεις και θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα σε όλους τους τομείς καίριας σημασίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της ζώνης του ευρώ,  

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, ιδιαίτερα, την επιθυμία των συμβαλλόμενων μερών να χρησιμοποιήσουν πιο 
ενεργά την ενισχυμένη συνεργασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στα άρθρα 326 έως 334 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά, και την επιθυμία τους να κάνουν πλήρη 
χρήση ειδικών μέτρων για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 136 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μιας διαδικασίας προηγούμενης 
συζήτησης και συντονισμού, μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ, όλων των 
σχεδιαζόμενων από αυτά σημαντικών μεταρρυθμίσεων οικονομικής πολιτικής, με σκοπό τη 
συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών,  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συμφωνία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της 
ζώνης του ευρώ, της 26ης Οκτωβρίου 2011, να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης τουλάχιστον δύο συνόδων κορυφής για το ευρώ 
ετησίως, που θα συγκαλούνται, εκτός εάν δικαιολογείται από εξαιρετικές περιστάσεις, αμέσως μετά 
από συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή συνόδους με τη συμμετοχή όλων των 
συμβαλλόμενων μερών που έχουν κυρώσει την παρούσα συνθήκη, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ επίσης την έγκριση από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών 
μελών της ζώνης του ευρώ και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 25 Μαρτίου 
2011, του Συμφώνου για το Ευρώ+, το οποίο προσδιορίζει τα ζητήματα που είναι σημαντικά για 
την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στη ζώνη του ευρώ, 

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας ως στοιχείου της συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η χρηματοπιστωτική συνδρομή στο πλαίσιο 
νέων προγραμμάτων υπό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα παρέχεται υπό την 
προϋπόθεση, από 1ης Μαρτίου 2013, της επικύρωσης της παρούσας συνθήκης από το 
ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος και, αφότου λήξει η προθεσμία μεταφοράς του άρθρου 3 
παράγραφος 2 της παρούσας συνθήκης, της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του εν λόγω 
άρθρου, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η 
Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Μάλτα, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η 
Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία και η 
Δημοκρατία της Φινλανδίας  είναι συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ και ότι, ως εκ τούτου, 
θα δεσμεύονται από την παρούσα συνθήκη από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την 
κατάθεση του δικού τους εγγράφου επικύρωσης, εφόσον η συνθήκη ισχύει κατά τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, το Βασίλειο της Δανίας, η 
Δημοκρατία της Λεττονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Ουγγαρία, η Δημοκρατία της 
Πολωνίας, η Ρουμανία και το Βασίλειο της Σουηδίας είναι συμβαλλόμενα μέρη τα οποία, ως κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτουν, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
συνθήκης, παρέκκλιση ή εξαίρεση από τη συμμετοχή στο ενιαίο νόμισμα και ενδέχεται να 
δεσμεύονται, για όσο διάστημα αυτή η παρέκκλιση ή εξαίρεση δεν έχει καταργηθεί, μόνον από 
εκείνες τις διατάξεις των τίτλων III και IV της παρούσας συνθήκης με τις οποίες δηλώνουν, κατά 
την κατάθεση του δικού τους εγγράφου επικύρωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ότι 
προτίθενται να δεσμευθούν,  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου